Lexikon literárních pojmů

Lexikon literárních pojmů

Naše cena:
405 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel Nakladatelství Olomouc
Autor Pavera Libor, Všetička František
Rok vydání 2002
ISBN 80-7182-124-1

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Lidské myšlení se neustále vyvíjí a souběžně s ním se rozvíjí a upřesňuje také pojmosloví jednotlivých vědních oborů. V přítomnosti se tento vývoj, zejména v oblasti společenských věd, urychluje a stupňuje pod silným vlivem nových technických a komunikačních prostředků (zvláště vlivný je tlak audiovizuální kultury a internetu na literární kulturu). Tento vývoj pochopitelně nemohl obejít literární vědu: zasahuje ji i její terminologický aparát, což byl jeden z hlavních důvodů, proč se autoři rozhodli napsat nový slovník literární teorie. Pokus sestavit lexikon literárních pojmů a snaha vymezit z dnešní perspektivy morfologii i obsah literárních termínů má také příčiny praktické: podobnými pracemi česká literární věda zrovna neoplývá a v současné době tento nedostatek pociťuje zejména školská praxe.S ohledem na praktické poslání slovníku autoři zpracovali heslář i výklad pojmů: je zde v zásadě podán v rámci potřeb středoškolského studenta a vysokoškolského posluchače. V žádném případě si slovník nečiní nárok být alternací"akademických lexikonů" obdobného typu (např. Slovníku literární teorie, který zpracoval kolektiv autorů pod vedením Štěpána Vlašína, dvě vydání, Praha 1977 a 1984, nebo polského stowniku terminów literackich, napsaného pod redakcí lanusza Slawinskiego a vydaného poprvé 1972 a naposledy v dotisku třetího vydání v roce 2000). Výběrem hesel i jejich zpracováním se slovník daleko spíše blíží např. populárněvědné příručce slovenského badatele Tibora Zilky (Poetický slovník, dvě vydání, Bratislava 1984 a 1987), v níž výběr a struktura hesel byly vytvořeny na základě teorie literární komunikace, rozpracovávané nitranskou školou od šedesátých let 20. století, nebo kolektivní práci polských teoretiků s názvem Szkolny stownik wiedzy o literaturze (pod redakcí Romualda Cudaka a Marka Pytasza, Katowice 2000).Nejprve věnujme pozornost struktuře jednotlivých hesel ve slovníku. V záhlaví je vždy uveden název hesla (v některých případech s dubletně používaným termínem nebo termíny), následuje etymologie pojmu a část nejdelší, vykládající smysl daného termínu, příp. sledující s využitím odkazů na konkrétní literární díla a autory proměny daného jevu v čase, konečně tam, kde to autoři považovali za účelné a užitečné, následuje ukázka. I zde měli oba autoři na mysli prakticistní charakter této publikace: teoretické vymezení pojmů v jednotlivých heslech (pokud to bylo možné) proto kombinovali s konkrétními ukázkami. Heslo uzavírá soupis odborné literatury, v níž se lze o probíraném jevu dále poučit. Odborná literatura je hierarchizována podle následujícího klíče: nejprve je uvedena odborná literatura česky psaná, následují další relevantní práce ze slovanské literární vědy, pak ostatní studie, články a knihy. Vzhledem k potřebám uživatelů volíme především odkazy na česky psanou odbornou literaturu, která je rovněž dobře dostupná téměř ve všech typech knihoven. Pokud o daném jevu existuje bohatší sekundární literatura, dávají autoři při výběru přednost novějším titulům nebo těm autorům, kteří vnesli do procesu používání osobitý impulz a způsobili výrazný myšlenkový posun. Do odborné literatury nebyly pojaty zejména ty tituly jinojazyčné provenience, které v republice vlastní jedno nebo dvě pracoviště; v žádném případě nejde o cenzuru ani o vyjádření antipatií. Důraz byl prostě kladen na dostupnost titulu v knihovnách a na vyčerpání literatury česky, příp. slovensky psané. Každé heslo uzavírá šifra autora.Při zpracování hesel dávali autoři přednost historickému pohledu na vývoj určitého jevu, kategorie nebo žánru (historická poetika), ale neznamená to, že tato příručka má plnit nebo usiluje suplovat literárněhistorický výklad. Ten je předmětem speciálních dějin jednotlivých národních literatur. V žádném případě nešlo autorům ani o to, vytvořit slovníková hesla, která by se měla stát normou. Naopak jim jde při definování pojmů o otevřenost a pluralitní vidění jevu, snaží se konfrontovat různé pohledy, především pak v oddíle Literatura tím, že uvádějí názvy prací, které se v jednotlivostech nebo někdy zcela diametrálně odlišují od tradičních stanovisek. .Úplně v závěru publikace následuje dva rejstříky - věcný a jmenný, jež by uživateli měly usnadnit základní orientaci v dané problematice.

S tímto produktem lidé nejčastěji kupují

SLOVNÍK PEDAGOGICKÉ METODOLOGIE SLOVNÍK PEDAGOGICKÉ METODOLOGIE
cena: 215 Kč detail