Občanský a společenskovědní základ - EKONOMIE (učebnice) / 3. vyd.

Občanský a společenskovědní základ - EKONOMIE (učebnice) / 3. vyd.

Naše cena:
220 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel Computer Media
Autor Jaroslav Zlámal; Jakub Haluza
Rok vydání 2011
Doložka Schválilo MŠMT č. j. MSMT-23941/2015-22 dne 19. srpna 2016 k zařazení do seznamu učebnic pro střední vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro oblast Společenskovědní vzdělávání s dobou platnosti 6 let.

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Učebnicový titul z edice Občanského a společenskovědního základu se zaměřením na ekonomii.

Katalog požadavků ke státní maturitní zkoušce: Člověk a ekonomika.


 

Výuka pokrývá tato témata:

1. Základní ekonomické pojmy: Předmět a definice ekonomie / Prvopočátky ekonomického chování / Členění ekonomie / Základní ekonomické otázky a ekonomické systémy

2. Úvod do tržního hospodářství: Potřeby / Výroba a výrobní proces / Zboží / Peníze / Základní prvky tržního mechanismu / Členění trhu

3. Trh výrobků a služeb: Poptávka / Nabídka / Vzájemné působení nabídky a poptávky

4. Ostatní trhy: Obecná charakteristika trhu výrobních faktorů / Trh půdy / Trh práce / Finanční trhy

5. Doprovodné jevy tržního mechanismu: Nedokonalosti tržního mechanismu / Nezaměstnanost / Inflace

6. Úloha státu v tržním hospodářství: Stát na straně nabídky a poptávky / Stát jako činitel vytvářející a ovlivňující ekonomické prostředí / Hospodářská politika vlády / Selhávání státu v tržním hospodářství

7. Nástroje hospodářské politiky státu: Monetární a fiskální politika státu / Státní rozpočet / Obchodní politika státu / Důchodová a sociální politika státu

8. Národní hospodářství: Členění národního hospodářství / Soukromý a veřejný sektor / Veřejná ekonomie

9. Národohospodářské agregáty: Životní úroveň a její ukazatele / Toky v národním hospodářství

10. Banky a jejich úloha v hospodářství země: Formy peněz / Vznik bank / Funkce a postavení centrální banky a komerčních bank

11. Cyklický vývoj tržního hospodářství: Ekonomický růst / Faktory ovlivňující ekonomický růst / Hospodářský cyklus / Příčiny cyklického vývoje tržního hospodářství

12. Zahraniční obchod: Členění, výhody a rizika zahraničního obchodu / Clo a celní politika / Podnikání v rámci EU

13. Podnik: Obecná charakteristika podnikatelského subjektu / Živnostenský rejstřík / Obchodní rejstřík / Vznik živnostenského oprávnění, provozování a zánik živnosti / Podnikatel / Podnik / Obecná charakteristika a formy obchodních společností / Další formy podnikání

14. Podnikání / Činnost podniku: Finance a peníze v podnikatelské sféře / Tok peněz v podniku / Zdroje financování podniku / Činnost podniku / Management podniku / Marketing podniku / Náklady, výnosy a výsledek hospodaření / Stanovení prodejní ceny

15. Daně a poplatky: Daňová soustava ČR / Formy daní / Poplatky

16. Zaměstnání: Obecné podmínky zaměstnanosti občanů / Nabídka a poptávka na trhu práce / Výběr pracovníků na určitý typ práce / Odměňování a mzdy / Úřad práce a hmotné zabezpečení v nezaměstnanosti / Aktivní přístup k uplatnitelnosti na trhu práce

17. Osobní finance: Bankovky a mince České republiky / Způsoby placení / Finanční produkty

18. Moje ekonomické povědomí - závěrečná kapitola zaměřená na poukázání na časté ekonomické situace a problémy, do kterých se může člověk dostat a ve kterých by se měl orientovat. Pasáže této kapitoly slouží jednak k zamyšlení se nad možnými situacemi; vyučující může nad jednotlivými uvedenými případy dále diskutovat se studenty.


Publikace je celobarevná, učivo témat doplněno množstvím infografiky, schématy, zajímavostmi, souvislostmi a poznatky z historie ekonomie. Špičková kvalita tisku, grafické zpracování a úprava.

Témata učebnice obsahují výukové cíle a cílové dovednosti studenta po prostudování statí. Na závěr tématu je zařazeno shrnutí pojmů a náměty pro samostatnou činnost a opakování.

Učebnice plně odpovídá katalogu požadavků ke státní maturitě a osnovám tématu Ekonomika a podnikání ze vzdělávacího programu RVP - Občanský a společenskovědní základ.