Občanský a společenskovědní základ - Právo 3. vyd.

Občanský a společenskovědní základ - Právo 3. vyd.

Naše cena:
220 Kč s DPH
Přidat do košíku: Přidat do košíku
Nakladatel Computer Media
Doložka Schválilo MŠMT č. j. MSMT-23941/2015-28 dne 4. května 2017 k zařazení do seznamu učebnic pro střední vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro oblast Společenskovědní vzdělávání s dobou platnosti 6 let.

Knihy s podobnou tématikou najdete v následujících kategoriích:

Učebnicový titul z edice Občanského a společenskovědního základu se zaměřením na právo.

Katalog požadavků ke státní maturitní zkoušce: Člověk a právo.

Tématické celky Občanské právo, Rodinné právo a Obchodní právo jsou aktualizovány podle Nového občanského zákoníku a Zákoníku o obchodních korporacích.


Výuka pokrývá tato témata:

1. Právo a jeho historický vývoj: Vznik a prameny práva / Definování pojmu "zákon" a "právo" / Přehled historického vývoje práva / Právní systémy

2. Právní normy: Struktura, druhy a klasifikace právních norem / Právní vztahy, skutečnosti a úkony / Demokratický a právní stát

3. Ústavní právo: Ústava ČR / Moc zákonodárná, výkonná a soudní / Působnost Nejvyššího kontrolního úřadu a České národní banky / Územní samospráva

4. Občanské právo: Subjekty občanského práva / Občanskoprávní vztahy / Smluvní vztahy v občanské právu, odpovědnost za škodu / Dědické právo / Funkce notářství

5. Rodinné právo: Rodina / Manželství / Formy sňatku a registrované partnerství / Vztahy mezi rodiči a dětmi / Náhradní rodinná péče

6. Pracovní právo: Vymezení pojmu, vznik a zánik pracovního poměru, převedení na jinou práci / Zaměstnávání žen a mladistvých a osob se zdravotním postižením / Mzda  / Dovolená

7. Obchodní právo: Právní normy upravující podnikání / Obchodní rejstřík / Obecná charakteristika obchodních společností / Typy obchodních společností / Obchodní závazkové vztahy

8. Živnostenské právo: Právní podmínky pro podnikání fyzických osob / Druhy živností / Živnostenský rejstřík

9. Trestní právo: Vymezení pojmů a dělení trestního práva / Trestní právo hmotné / Trestní sankce / Trestní právo procesní – trestní řízení

10. Lidská práva a svobody: Práva a svobody člověka / Ochrana lidských práv / Veřejný ochránce práv – ombudsman / Instituce zabývající se sledováním a ochranou lidských práv

11. Moje právní povědomí – závěrečná kapitola zaměřená na poukázání na časté problémy a situace, do kterých se může člověk dostat a ve kterých by se měl orientovat. Pasáže této kapitoly slouží jednak k zamyšlení se nad možnými situacemi; vyučující může nad jednotlivými uvedenými případy dále diskutovat se studenty.


Publikace je celobarevná, učivo témat doplněno množstvím infografiky, schématy, zajímavostmi, souvislostmi a poznatky z historie práva. Špičková kvalita tisku, grafické zpracování a úprava.

Témata učebnice obsahují výukové cíle a cílové dovednosti studenta po prostudování statí. Na závěr tématu je zařazeno shrnutí pojmů a náměty pro samostatnou činnost a opakování.

Učebnice plně odpovídá katalogu požadavků ke státní maturitě a osnovám tématu Právo ze vzdělávacího programu RVP – Občanský a společenskovědní základ.